Jak chronimy Bałtyk?

BałtykPomimo złożonych wcześniej zobowiązań, żaden z krajów nadbałtyckich nie chroni wystarczająco Bałtyku.

 Właśnie został opublikowany raport organizacji ekologicznej World Wide Fund for Nature (WWF) dotyczący realizacji Bałtyckiego Planu Działań.

 

Plan ten został przyjęty w 2007 roku, podczas spotkania przedstawicieli państw bałtyckich – stron Konwencji Helsińskiej (HELCOM). Celem programu jest poprawa do 2012 roku stanu środowiska Bałtyku poprzez realizację czterech głównych działań. Jednym z nich są czynności na rzecz zapobiegania eutrofizacji, czyli nadmiernemu wzrostowi substancji odżywczych. Eutrofizacja zbiornika wodnego prowadzi do powstawania stref beztlenowych. Kolejnym jest przeciwdziałanie zrzutom substancji niebezpiecznych, w tym rakotwórczych i toksycznych dioksyn. Dwa ostatnie, to zapewnienie przyjaznego dla środowiska transportu morskiego oraz ochrona bioróżnorodności.

Analiza raportów na temat wdrażania założeń Bałtyckiego Planu Działań wysyłanych do Komisji Helsińskiej przez wszystkie kraje nadbałtyckich została dokonana przez WWF Szwecja. Wynika z niej, że państwa członkowskie różnie raportują o efektach swoich działań, często fragmentaryczny sposób, co nie pozwala jednoznacznie stwierdzić jak wywiązują się ze złożonych obietnic.

Jednakże przy założeniu, że brak raportowania oznacza brak realizacji ustalonych działań, wyniki są zatrważające. Żaden kraj bałtycki  nie spełnił dotychczas swoich obietnic związanych z poprawą stanu środowiska Bałtyku. Łączna ocena realizacji wszystkich czterech celów strategicznych – eutrofizacja, bioróżnorodność, substancje niebezpieczne i transport morski, jest negatywna.

Najgorzej w tym zestawieniu wypadła Litwa i Rosja. Natomiast najlepszą ocenę, chociaż też poniżej oczekiwanego minimum, otrzymała Finlandia. Jest to zasługą działań podjętych na rzecz ograniczenia ilości związków azotu i fosforu, które docierają do Bałtyku, prowadząc do eutrofizacji.

Jednym z wniosków raportu WWF jest konieczność stworzenia i egzekwowania skutecznego systemu raportowania podejmowanych przez państwa członkowskie HELCOMu działań. Umożliwi to skuteczną koordynację wysiłków państw bałtyckich na rzecz ochrony unikalnego na skalę światową ekosystemu Morza Bałtyckiego.

 

Wszystkim nam powinno zależeć na ochronie Bałtyku.

 

Przeczytaj raport

 

Źródło: www.wwf.pl

Podobne posty

Leave a Comment