Kiedy IANTD się opamięta? II List Otwarty do Toma Mount’a

II List Otwarty do Toma Mounta IANTD
I zacisk w jaskini Fontanazzi

Śmiertelny wypadek podczas kursu jaskiniowego, który miał miejsce w dniu 5 stycznia bieżącego roku we włoskiej jaskini Fontanazzi wciąż budzi wiele emocji (więcej: Śmiertelny wypadek nurkowy we włoskiej jaskini Fontanazzi). Oliwy do ognia dolewa organizacja IANTD, która swoją reakcją na wypadek mocno zbulwersowała środowisko nurkowe w Polsce (więcej: Reakcja IANTD na śmiertelny wypadek podczas kursu jaskiniowego we włoskiej Fontanazzi).

 

Przypomnę tylko, że śmiertelny wypadek z Fontanazzi nie jest odosobnionym w ostatnim czasie. Większość z wypadków nie doczekała się żadnej reakcji ze strony IANTD – amerykańskiej organizacji zrzeszającej nurków. Organizacji, która powinna czuwać nad bezpieczeństwem kursantów w trakcie szkoleń. Działania te nie powinny ograniczać się jedynie do czuwania nad przestrzeganiem standardów, ale również przejawiać się w wyciąganiu konsekwencji adekwatnych do zaistniałych wydarzeń, a w szczególności do wypadków śmiertelnych.

 

W ciągu niespełna 3 miesięcy na przełomie 2016/2017 roku doszło do czterech śmiertelnych wypadków kursowych lub  „około kursowych” w ramach organizacji IANTD. Niestety wśród nich aż dwa dotyczą Polaków.

1. Śmiertelny wypadek nurkowy we włoskiej jaskini Fontanazzi. Wypadek ten jest przedmiotem ciągłych kontrowersji i przedmiotem kolejnego już listu otwartego zamieszczonego poniżej. Postępowanie wewnętrzne IANTD nie wykazało naruszenia standardów tej organizacji.

 

2. Śmiertelny wypadek nurkowy na Wildschütz. Kursantka w konfiguracji twinset plus 3 stage z awarią worka wypornościowego została pozostawiona przez instruktora pod wodą. Wypadek ten nie doczekał się jakiegokolwiek stanowiska IANTD choć kosztował życie młodą kobietę.

 

3. Kolejny, kontrowersyjny wypadek miał miejsce w meksykańskim Grand Cenote (więcej: Dramatyczne nurkowanie jaskiniowe w meksykańskim Cenote). Instruktor/przewodnik po rozdzieleniu zespołu w jaskini w trakcie powrotu usunął zespołowe jumpy i markery. Również ta sytuacja nie została adekwatnie napiętnowana przez IANTD. Życie 38-letniej Amerykanki wyceniono na 2 dni zawieszenia instruktora/przewodnika.

 

4. Wreszcie ostatni z wypadków, o którym usłyszał cały świat, to wypadek Roba Stewarta, znanego działacza na rzecz obrony rekinów  (więcej artykule: Kontrowersje wokół tragicznego wypadku Roba Stewarta). Rob wraz ze swoim instruktorem wykonali feralnego dnia 3 nurkowania na głębokość około 70 metrów. Nie wiem na ile fakt ten przełożył się na dokonaną w marcu bieżącego roku przez organizację IANTD zmianę standardów szkolenia (Technical & Overhead Environment Standards & Procedures Manual wersja 20.7.3). Znamienny zapis pojawił się w ogólnej części standardów dotyczącej wszystkich regulowanych nimi rodzajów kursów nurkowych. Brzmi on następująco: No more than two (2) decompression dives shall be conducted on a given day (Każdego dnia mogą zostać wykonane nie więcej niż 2 nurkowania dekompresyjne).

 

Powyższe przykłady pokazują jak IANTD reaguje na ewidentne naruszenia standardów czy dobrej praktyki nurkowej. Niestety okazuje się, że środowisko nurkowe zmuszone jest samo wyciągać wnioski i reagować na tak ewidentne uchybienia i nieadekwatne reakcje a w wielu przypadkach zupełny ich brak. Stąd prezentujemy poniżej II LIST OTWARTY skierowany bezpośrednio do założyciela i właściciela IANTD Toma Mouta.


 

II List Otwarty do Toma Mounta IANTD
II zacisk w jaskini Fontanazzi
II List Otwarty do Toma Mounta IANTD
III zacisk w jaskini Fontanazzi

 

II List Otwarty do Toma Mounta oraz IANTD HQ i QA Board, zajmujących się wypadkiem śmiertelnym z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Ze względu na przesłanki poważnego złamania zasad bezpieczeństwa, dobrej praktyki nurkowej i standardów IANTD podczas prowadzenia kursu Cave, w trakcie którego zginął tragicznie kursant Krzysztof Betiuk, zwracamy się do IANTD HQ z żądaniem ponownego zawieszenia uprawnień instruktora Andrzeja Kruczkowskiego oraz ujawnienia uzasadnienia decyzji IANTD.


 

1. OKOLICZNOŚCI WYPADKU

 

Uczestnicy kursu:
Andrzej Kruczkowski – instruktor cave ITT IANTD (prowadzący kurs)
Wojciech Nowak – kursant na stopień instruktora cave IANTD
Krzysztof Betiuk – kursant na stopień nurka cave (zginął podczas tego kursu)
Marcel Korkuś – kursant na stopień nurka cave

 

Dnia 5 stycznia 2017 r. wydarzył się wypadek śmiertelny podczas prowadzenia kursu cave/instruktor cave we włoskiej jaskini Fontanazzi. Zginął jeden z trzech kursantów, zakleszczony w ślepym, bocznym przewężeniu. Kurs prowadził Andrzej Kruczkowski, instruktor ITT IANTD. Podczas tego samego szkolenia był prowadzony kurs na instruktora cave.

 

Dwa dni po wypadku kandydat na instruktora i uczestnik tego kursu Wojciech Nowak upublicznił raport (w załączeniu), opisujący zaplanowanie i przeprowadzenie tego nurkowania.

 

Z raportu wynika, że:

Kursanci mieli od powierzchni, samodzielnie, w odstępach jednominutowych, przepłynąć 30 metrowym ciasnym, pionowym kominem z paroma zaciskami po drodze i spotkać się z instruktorem na głębokości 20m. W jaskini nie było położonej „primary line”, łączącej powierzchnię z początkiem liny jaskiniowej.
Krzysztof, który miał popłynąć jako trzeci, podczas swojego samodzielnego zanurzenia minął początek liny jaskiniowej i parę metrów dalej w ślepej, prowadzącej donikąd szczelinie zakleszczył się głową w dół. To było jego piąte nurkowanie podczas szkolenia cave i zarazem jego piąte nurkowanie jaskiniowe w życiu. Ugrzązł tak mocno, że czwarty nurek (autor raportu), znalazłszy go po paru minutach, nie był w stanie go wyciągnąć. Po kilkunastu minutach, kiedy instruktor powrócił z głębi jaskini na miejsce wypadku (był podczas wypadku w innej części jaskini z innym kursantem), a Krzysztof już nie żył, też nie był w stanie go wyciągnąć i zrobiły to dopiero służby ratunkowe, które musiały użyć lin i wyciągnąć zwłoki przy pomocy kilku ratowników pracujących na powierzchni.


 

2. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

 

Andrzej Kruczkowski napisał raport do IANTD HQ, podobnie opisujący przebieg tego nurkowania. Powołana przez Toma Mounta komisja, poza raportem Kruczkowskiego otrzymała opisy pozostałych uczestników kursu z informacjami potwierdzającymi relację Wojciecha Nowaka odnośnie tego, że instruktor prowadzący nie nadzorował tragicznie zmarłego kursanta Krzysztofa Betiuka. Mimo to komisja uznała, że instruktor prowadzący nie złamał standardów IANTD ani dobrej praktyki nurkowej.

 

QA Board na podstawie zeznań wszystkich świadków wypadku, w których wszyscy uczestnicy feralnego nurkowania zgodnie przyznają się do pozostawienia Krzysztof Betiuka samego w jaskini bez nadzoru, co zakończyło się śmiercią Krzysztofa, uznała, że instruktor prowadzący zajęcia i organizator kursu, Andrzej Kruczkowski – instruktor IANTD ITT nie złamał standardów.

 

Fragment oświadczenia QA Board:

Ponieważ jest oczywiste, iż nie doszło do złamania żadnych standardów i zostało to jasno stwierdzone przez QA Board, której członkami byli jedni z najbardziej doświadczonych i etycznych jaskiniowych ITT, zdecydowanie zalecamy aby wszelkie kwalifikacje Andrzeja Kruczkowskiego pozostały zachowane. Decyzją QA BOARD i IANTD HQ jest, że Andrzej utrzyma aktywny status nauczycielski na wszystkich aktualnie posiadanych poziomach


 

3. WĄTPLIWOŚCI SYGNATARIUSZY PROTESTU

 

Polscy instruktorzy IANTD złożyli protest wobec takiej decyzji IANTD HQ. Przy ocenie kwestii złamania standardów sygnatariusze protestu opierali się na wewnętrznym zarządzeniu IANTD:

Standardy aktualne w dniu wypadku THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NITROX AND TECHNICAL DIVERS® (IAND, INC . dba IANTD®) STANDARDS AND PROCEDURES MANUAL FOR RECREATIONAL DIVING INCLUSIVE OF SPORT AND TECHNICAL DIVING Revised: 7/7/2010 – updated March 2015

 

Dokładna lektura standardów oraz rzetelna ocena dobrej praktyki nurkowej nie pozostawia złudzeń, iż podczas kursu złamano standardy w poniższych kwestiach:

1. Instruktor prowadzący Andrzej Kruczkowski zaplanował nurkowanie, w którym kursanci mieli sami, bez nadzoru przepłynąć spory, trudny odcinek jaskini tylko częściowo zaporęczowany i tak też zostało poprowadzone to nurkowanie;

2. Kursant Krzysztof Betiuk płynął w konfiguracji multi SM, na którą nie miał uprawnień. Płynął z minimum 3 butlami bocznymi (w tym w jednej powietrze, w jednej Nx i w jednej tlen). Nie miał też przeszkolenia podstawowego OW Sidemount;

3. Instruktor prowadzący Andrzej Kruczkowski posiadał uprawnienia instruktora technical cave IT, pomimo uzasadnionego podejrzenia, że nie spełnił on wymagań, by taki stopień uzyskać. Andrzej Kruczkowski w sierpniu 2011 r. ukończył szkolenie instruktorskie IANTD, a w 2014 r. został instruktorem cave IT, choć istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie spełnił ku temu wymogów. Już w 2015 r. Andrzej Kruczkowski został instruktorem ITT, mianowanym przez samego Toma Mounta;

4. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że kursant Wojciech Nowak nie spełniał wymagań, by przystąpić do kursu instruktora cave, w którym uczestniczył podczas tego wypadku;

5. Prowadzenie części intro to cave miało miejsce w jaskini zbyt trudnej do takiego szkolenia z powodu kilku zacisków na wejściu, w której to jaskini nie sposób jest kontrolować więcej niż jedna osobę.

Wszystkie wyżej wymienione złamane standardy miały bezpośredni wpływ na wystąpienie wypadku śmiertelnego Krzysztofa Betiuka.


 

4. ŚRODOWISKO NURKÓW KONTRA IANTD HQ

 

Z przebiegu korespondencji mailowej pomiędzy IANTD HQ a sygnatariuszami protestu wynika, że:

• IANTD HQ odrzuciło wniosek, wystosowany przez sześciu IT, o ponowne zbadanie okoliczności wypadku. We wniosku sygnatariusze wskazali wszystkie kwestie sugerujące, iż doszło do naruszenia standardów prowadzenia przez Andrzeja Kruczkowskiego szkolenia cave. W wyniku tychże naruszeń Krzysztof Betiuk, dwudziestodziewięcioletni uczestnik kursu, poniósł śmierć;
• Komisja wyjaśniająca składała się z osób, określonych przez Toma Mounta jako najbardziej kompetentne i doświadczone. Ponieważ członkowie komisji pozostają anonimowi, nie sposób ocenić ich rzeczywistego doświadczenia ani też stwierdzić, czy pozostają oni wolni od nacisków ze strony IANTD HQ;
• Wobec braku reakcji władz IANTD na pisemny protest, wystosowano list otwarty, podpisany przez 2 ITT i 5 IT, 34 instruktorów oraz 153 nurków. W odpowiedzi na list otwarty członkowie organizacji, w tym sygnatariusze protestu, otrzymali informację o natychmiastowym zaostrzeniu standardów etycznych w kwestii publicznego wypowiadania się w mediach na temat wydarzeń z dnia 5 stycznia 2017 r. Tym samym, zobowiązano członków IANTD do zachowania milczenia pod groźbą konsekwencji ze strony władz IANTD.

 

Wśród sygnatariuszy listu otwartego było siedmiu instruktorów z uprawnieniami IT: Sebastian Popek, Łukasz Piórewicz, Marek Cacaj, Krzysztof Starnawski, Tomasz Żabierek, Roman Virt i Sylwester Peknik.

 

Sebastian Popek, Łukasz Piórewicz i Marek Cacaj zostali poinformowani, że ich uprawnienia IT będą utrzymane tylko wówczas, jeśli będą przestrzegać nowych standardów etycznych IANTD, co oznacza zakaz negatywnego wypowiadania się publicznie w mediach społecznościowych na temat jakiegokolwiek instruktora, wydarzenia z jego udziałem, bądź samej organizacji IANTD.

Tomasz Żabierek został w trybie natychmiastowym pozbawiony uprawnień IT.

Roman Virt, instruktor ITT, który jako pierwszy informował Toma Mounta o nieprawidłowościach podczas prowadzenia kursu, podczas którego zginął Krzysztof Betiuk, w dniu 18.04.2017 r. dostał list, że w trybie natychmiastowym zostaje usunięty z IANTD.

Krzysztof Starnawski, do którego należy konto mailowe, z którego sygnatariusze protestu wysyłali korespondencję w sprawie wypadku, został przez Toma Mounta zgłoszony do Komisji Dyscyplinarnej IANTD w celu oceny etyki postępowania. Naruszenie standardów etycznych miałoby dotyczyć korespondencji, którą Starnawski prowadził z Tomem Mountem i w której wzywał go do ponownego zapoznania się ze sprawą i zawieszenia uprawnień Andrzeja Kruczkowskiego do czasu wyjaśnienia okoliczności wypadku i zakończenia śledztwa przez prokuraturę.

Jacek Lubowiecki, który także podpisał pierwszy list do IANTD HQ oraz QA Board, a następnie jako jedyny odstąpił od protestu, nagrodzony został możliwością poprowadzenia biura IANTD w Polsce, które zacznie działać od 1 czerwca 2017 r.

 

Obecna sytuacja zmusza nas do kwestionowania nie tylko rzetelności komisji, badającej wypadek, ale także budzi wątpliwości co do postawy moralnej Toma Mounta i pozostałych członków zarządu IANTD. Pozostawienie tego tematu na obecnym etapie będzie zielonym światłem dla wszystkich instruktorów IANTD, zezwalającym na bezkarne łamanie zasad bezpieczeństwa, co będzie niechybnie skutkować kolejnymi wypadkami śmiertelnymi.

 

Jeśli podzielacie nasze stanowisko, to prosimy o podpisanie się pod tym listem (wystarczy w komentarzu podać swoje imię i nazwisko, numer certyfikatu oraz informację, czy jesteś instruktorem czy nurkiem IANTD).

Jeśli nie powstrzymamy tej patologii w naszej organizacji, jutro może to również dotknąć każdego z Was, skądkolwiek jesteście.

 

Do tej pory (18 maja 2017 roku, godzina: 08:30) pod listem podpisali się:

1.     Krzysztof Starnawski IT IANTD#3967

2.     David Uhlik IT IANTD#631

3.     Patrick Widmann IT IANTD#659

4.     Adam Leslie INSTRUKTOR IANTD#8203

5.     Radosław Zajkowski INSTRUKTOR IANTD#7343

6.     Hubert Grzybek INSTRUKTOR IANTD#9025

7.     Robert Prince Pawłowski INSTRUKTOR IANTD#8414

8.     Tomasz Trojanowicz INSTRUKTOR IANTD#7724

9.     Tymek Podgórczyk INSTRUKTOR IANTD#7779

10.  Leszek Gimel IANTD INSTRUKTOR IANTD#9534

11.  Rafał Łakomski INSTRUKTOR IANTD#8670

12.  Wojtek Komocki INSTRUKTOR IANTD#9092

13.  Massimiliano Canossa INSTRUKTOR IANTD#2549 Italy

14.  Paweł Gałecki INSTRUKTOR IANTD#9062

15.  Jarek Kur INSTRUKTOR IANTD#5068

16.  Mariusz Wróbel INSTRUKTOR IANTD#8323

17.  Magdalena Saugut INSTRUKTOR IANTD#9435

18.  Monika Lelonkiewicz INSTRUKTOR IANTD#7728

19.  Grzegorz Reder INSTRUKTOR IANTD#7342

20.  Hubert Urbańczyk INSTRUKTOR IANTD#113204

21.  Grzegorz Garwoliński INSTRUKTOR IANTD#6934

22.  Radek Neuvirt INSTRUKTOR IANTD#7402

23.  Kateřina Zajíčková INSTRUKTOR IANTD#8322

24.  Jan Zajicek INSTRUKTOR IANTD#9124

25.  Zdeněk Mundl INSTRUKTOR IANTD#8585

26.  Peter Macinski INSTRUKTOR IANTD#9334

27.  Peter Hornburger INSTRUKTOR IANTD#8100

28.  Susanne Simader INSTRUKTOR IANTD#8732

29.  Alvaro Roldan INSTRUKTOR IANTD#8159

30.  Krzysztof Poźniak INSTRUKTOR IANTD#7581

31.  Thiago Somera INSTRUKTOR IANTD#9450

32.  Witold Hoffmann INSTRUKTOR IANTD#9079

33.  Tomasz Wciórka IANTD#171925

34.  Marek Łapiński IANTD#174809

35.  Robert Much IANTD#161698 IANTD#142061

36.  Gerard Maj IANTD#131398

37.  Piotr Zadrowski IANTD#169011

38.  Tomasz Zapiór IANTD#171917

39.  Paweł Zapiór IANTD#171918

40.  Izabela Rynkiewicz IANTD#169112

41.  Grzegorz Świątnicki IANTD#186027

42.  Ewa Kruk IANTD#165798

43.  Michał Marek IANTD#165121

44.  Monika Kurzep IANTD#165608

45.  Grażyna Mikulewicz IANTD#164529

46.  Katerina Peknik IANTD#108020

47.  Marcin Jastrzębski IANTD#140110

48.  Oliver J. Albrecht IANTD#146824

49.  Ryszard Wolschendorf IANTD#4047

50.  Sławek Paćko IANTD#111865

51.  Anna Rapp IANTD#62803

52.  Stanisław Janicki IANTD#179622

53.  Sebastian Bodnar IANTD#162800

54.  Robert Gruca IANTD#113186

55.  Aleksandra Gruca IANTD#113187

56.  Rafał Rutkowski IANTD#83755

57.  Piotr Krych IANTD#169570

58.  Paweł Boruta IANTD#167237

59.  Katarzyna Leszczyńska IANTD#170146

60.  Mateusz Filipp IANTD#97056

61.  Sebastian Prędki IANTD#118090

62.  Paweł Seweryniuk IANTD#185064

63.  Paniczko Sławomir IANTD#110072

64.  Anna Bocheńska IANTD#160942

65.  Michał Gignal IANTD#60052

66.  Agata Isajew, IANTD#176130

67.  Tomasz Siwy IANTD#115540

68.  David Zaras IANTD#162137

69.  Tomasz Jeżewski IANTD#163700

70.  Łukasz Potyra IANTD#77363

71.  Jarek Matyga IANTD#171593

72.  Agata Wiesiołek IANTD#173621

73.  Radosław Bieliński IANTD#110070

74.  Robert Goszczyński IANTD #121299

75.  Adam Borkowski IANTD#122196

76.  Maciej Jarząbek IANTD#175712

77.  Sebastian Wąsowicz IANTD#160888

78.  Krzysztof Rejer CCR IANTD#173536

79.  Bartosz Ciomcia IANTD#144591

80.  Michał Stańko IANTD#175607

81.  Ania Ciura IANTD#170195

82.  Krzysztof Burza IANTD#100885

83.  Michał Winek IANTD#82975

84.  Katarzyna Kapłan IANTD#82571

85.  Łukasz Lechowicz IANTD#67572

86.  Michał Gwiżdż IANTD#119299

87.  Andrzej Piekarski IANTD#179215

88.  Tomasz Machalski IANTD#82529

89.  Rafał Duda IANTD#184933

90.  Maciej Bulkowski IANTD#163668

91.  Aneta Porada IANTD#173435

92.  Jarosław Kwiatkowski IANTD#136357

93.  Jowita Kozana IANTD#118014

94.  Stanislaw Krzeptowski – Sabała IANTD#138648

95.  Grzegorz Chimiak IANTD#170200

96.  Zbigniew Żytkowiak IANTD#185991

97.  Izabela Kruk IANTD#179112

98.  Daniel Ostrowski IANTD#161993

99.  Tomasz Michura IANTD#130454

100.  Adam Seweryn IANTD#101720

101.  Małgorzata Machalska IANTD#85238

102.  Łukasz Bulsiewicz IANTD#178648

103.  Bartek Witul IANTD#170082

104.  Jacek Mazur IANTD#176316

105.  Andrzej Holka IANTD#119594

106.  Tomasz Czubkowski IANTD#169568

107.  Izabela Kącka IANTD#185046

108.  Dariusz Bułka IANTD#116700

109.  Maciek Ogrodnik IANTD#170199

110.  Małgorzata Barańska IANTD#136364

111.  Bartłomiej Kamiński IANTD#161712

112.  Michał Leszczyński IANTD#170147

113.  Michał Piekarewicz IANTD#186434

114.  Ryszard Gmiter IANTD#108047

115.  Krzysztof Puciaty IANTD#16654

116.  Robert Karaszewski IANTD#176869

117.  Dariusz Dynarzewski IANTD#8002

118.  Adam Jaworski IANTD#160900

119.  Jarek Macedoński IANTD#170198

120.  Monika Ławrynowicz IANTD#117622

121.  Paweł Dubiel IANTD#162780

122.  Gracjan Stec IANTD #164535

123.   Tomasz Wójcik IANTD#77825

124.   Robert Malinowski IANTD#175731

125.   Tomek Dąbrowa IANTD#119300

126.   Jacek Kapczuk IANTD#164475

127.   Irena Gilwatowska IANTD#165166

128.   Emilian Stęchlicki IANTD#178746

129.   Krzysztof Ślusarczyk IANTD#185065

130.   Tomasz Płociński IANTD#119541

131.   Marcin Tracz IANTD#178725

132.   Tomek Rzepecki IANTD#108861

133.   Marcin Królik IANTD#176212

134.   Chrystian Przybylski IANTD#99122

135.   Jacek Marek IANTD#170086

136.   Artur Mielcarek IANTD #144637

137.   Konrad Małek IANTD#176127

138.   Rafał Tomaszewski IANTD#176129

139.   Gabriela Grézlová IANTD#135067

140.   Agnieszka Bariatien IANTD#178640

141.   Piotr Łoś IANDT#161718

142.   Paweł Nowacki IANTD#138519

143.   Konrad Stachowicz IANTD#171933

144.   Jerzy Woźniakowski IANTD#139918

145.   Zbigniew Zborowski IANTD#???

146.   Marcin Jamkowski IANTD#???

147.   Lucyna Łukaszów IANTD#173431

148.   Marzena Rudak-Stęchlicka IANTD#170196

149.   Marczello Georgiew IANTD#460348

150.   Jakub Pawlak IANTD#169515

151.   Piotr Ginter IANTD#165455

152.   Bartek Wiendlocha IANTD#120790

153.   Jarosław Czapla IANTD#162885

154.   Grzegorz Stępień IANTD#67706

155.   Krzysztof Biały IANTD#66693

156.   Adam Kulczycki IANTD#64345

157.   Adam Słucki IANTD#7811

158.   Aleksandra Stępień IANTD#87759

159.   Damian Idzikowski IANTD#122279

160.   Adrian Sapota IANTD#179563

161.   Zbigniew Witul IANTD#170083

162.   Andrzej Zwetler IANTD#81715

163.   Paweł Smolarkiewicz IANTD#96771

164.   Ondřej Kopecký IANTD#68483

165.   Andrzej Golka IANTD#104857

166.   Dariusz Szymański IANTD#165693

167.   Kris Sienkowski IANTD#183491

168.   Natalie Gibb IANTD#77759

169.   Richard Toth IANTD#170843

170.   Marco Steiner IANTD#168100

171.   Daniel Kafka IANTD#59994

172.   Atanas Rusev IANTD#166600

173.   Zach Klukkert IANTD#184338

174.   Šárka Novotná IANTD#130438

175.   Valer Klukan IANTD#122925

176.   Marina Kopáčková IANTD#131460

177.   Arkadius Atra Oszczygiel IANTD#160242

178.   Wojciech Mańko IANTD#167231

179.   Wojciech Sulewski IANTD#165694

180.   Pedro Balordi IANTD#48593

181.   Jiri Soukup IANTD#170187

182.   Christine Loew IANTD#70588

183.   Maciej Rulka IANTD#67619

184.   Marcin Kaczmarek IANTD#267853

185.   Michal Palkovic IANTD#41387

186.   Victoria Magdalena Budzyńska IANTD#63031

187.   Mirosław Włas IANTD#118779

188.   Piotr Synowiec IANTD#98750

189.   Peter Andersson IANTD#141750

190.   Nikolas Gerdau IANTD#80370

191.   Elliot Smith IANTD#179686

192.   Victoria Alexandrova IANTD#7490

193.   Szymon Klause IANTD#135021

194.   Séverine Bär IANTD#160331

195.   Piotr Karaś IANTD#175655

196.   Grzegorz Sierak IANTD#117308

197.   Tomasz Kurzawski IANTD#68492

198.   Jakub Praus IANTD#111273

199.   Chun Zhou IANTD#185105

200.   Sylwia Karaś IANTD#175654

201.   Xavier Penaherrera IANTD#176375

202.   Phillip Lehman IANTD#105971

203.   Grzegorz Szczęsny IANTD#170180

204.   Jacek Bazak IANTD#77415

205.   Ute Welcker IANTD#171558

206.   Adam Iwanowski IANTD#99119

207.   Katarzyna Turzańska IANTD#120779

208.   Remigiusz Miedziński IANTD#167187

209.   Federico Facinelli IANTD#163632

210.   Ralph Huber IANTD#166507

211.   Mateusz Kulczykowski IANTD#117621

212.   Martin Vrabec IANTD#123494

213.   Christian Weikl IANTD#187758

214.   Andreas Kraus IANTD#187760


Śmiertelny wypadek nurkowy we włoskiej jaskini Fontanazzi
Śmiertelny wypadek nurkowy
we włoskiej jaskini Fontanazzi

UWAGA: podpisy możecie składać w komentarzach na Facebooku

Kliknij TUTAJ aby podpisać

 

Dopisać się może każdy nurek IANTD w formacie: Imię i Nazwisko IANTD#numer

Dodatkowo w komentarzu napiszcie czy jesteście instruktorem czy nurkiem IANTD

Moderator strony na bieżąco będzie modyfikował listę osób.


 

Warto obejrzeć jak wygląda wejście do jaskini Fontanazzi


 

 

Zachęcam do przeczytania artykułów:

Śmiertelny wypadek nurkowy na Wildschütz
Śmiertelny wypadek nurkowy na Wildschütz
Dramatyczne nurkowanie jaskiniowe w meksykańskim Cenote
Dramatyczne nurkowanie jaskiniowe w meksykańskim Cenote
Kontrowersje wokół tragicznego wypadku Roba Stewarta
Kontrowersje wokół tragicznego wypadku Roba Stewarta

 

Źródło: Fontanazzi śmiertelny full cave

Podobne posty

One Thought to “Kiedy IANTD się opamięta? II List Otwarty do Toma Mount’a”

  1. Adam S.

    Adam Sieczkowski nurek cert#141992

Leave a Comment