Regulamin portalu nurkowego Jolly Diver

1. Postanowienia ogólne

 

§1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i korzystania z serwisu internetowego „Jolly Diver” dostępnego pod adresem http://jollydiver.com (dalej jako: Jolly Diver).

 

§2 Jolly Diver to portal nurkowy, który m.in. udostępnia newsy, opracowania, informacje, zdjęcia, filmy i inne treści związane z podwodnym światem.

 

§3 Korzystanie z serwisu Jolly Diver jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§4 Treści zamieszczone w serwisie Jolly Diver i sygnowane imieniem/nazwiskiem są autorstwa lub opracowania tych osób. Wszelkie treści publikowane w portalu korzystają z ochrony wynikającej z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 

§5 Zdjęcia umieszczone w portalu podlegają ochronie wynikającej z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Przedmiotowej ochronie podlegają zarówno autorskie prawa osobiste twórców zdjęć, jak i majątkowe prawa autorskie posiadane przez portal Jolly Diver.

 

§6 Jolly Diver oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkowników powstałe wskutek korzystania lub niemożliwości korzystania z serwisu.


 

2. Dostęp

 

§7 1. Korzystanie z portalu Jolly Diver jest ograniczone zakresem dostępu posiadanym przez użytkownika.

2. W ramach portalu Jolly Diver wyróżnione są następujące rodzaj stron:

 • publiczne – zawierające treści, które dostępne są dla każdego użytkownika,
 • niepubliczne – zawierające treści dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, Sympatyków Jolly Diver.

3. Jolly Diver  nie gwarantuje użytkownikom nieprzerwanego i niezakłóconego działania poszczególnych stron internetowych w ramach portalu.

 

§8 W celu zalogowania się do portalu Jolly Diver udostępnia użytkownikowi/Symaptykowi unikalny login i hasło, które są przypisane do konkretnej osoby fizycznej i nie mogą być udostępnianie osobom trzecim.

 

§9 Jolly Diver zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu użytkownikowi/Sympatykowi portalu, który w szczególności:

 • udostępnił swój login i hasło innej osobie,
 • swoją aktywnością narusza powszechnie obowiązujące przepisy,
 • rażąco narusza zasady współżycia społecznego,
 • narusza prawa autorskie lub prawa pokrewne w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

 

3. Komentarze

 

§10 1. Każdy użytkownik może w miejscach do tego przeznaczonych zamieszczać komentarze dotyczące publikowanej treści.

2. Użytkownik oświadcza, że udostępniane w komentarzu informacje nie zawierają danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

§11 Jolly Diver nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez innych użytkowników.

 

§12 Jolly Diver zastrzega sobie możliwość edycji lub odmowy opublikowania komentarza:

 • o treści naruszającej powszechnie obowiązujące przepisy,
 • o treści niezwiązanej ze stroną lub postem,
 • o treści wulgarnej,
 • będącego spamem,
 • będącego reklamą,
 • zawierającego bezpośredni link do treści niezwiązanej ze stroną lub postem,
 • w innych, uzasadnionych przypadkach.

 

4. Newsletter

 

§13 Jolly Diver wysyła newsletter na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

§14 1. Użytkownik oświadcza, że adres poczty elektronicznej nie zawiera danych osobowych (imienia i nazwiska) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Zgłoszenia do newslettera zwierające dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Użytkownika nie zostaną zarejestrowane.

 

§15 1. Jolly Diver oświadcza, że adres poczty elektronicznej użytkownika jest wykorzystywany jedynie do przesyłania newslettera.

2. Jolly Diver oświadcza, że nie udostępnia adresów poczty elektronicznej użytkowników newslettera osobom trzecim ani innym podmiotom.

 

§16 1. Newsletter zawiera informacje związane z aktualną działalnością Jolly Diver, w szczególności wiadomości o wszelakich nowościach na stronie, podsumowania i inne treści związane z aktywnością portalu nurkowego Jolly Diver.

 2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.

 

§17 Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej lub zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając stosowny mail na adres: kontakt@jollydiver.com lub korzystając z funkcjonalności dostępnej w serwisie Jolly Diver.


 

5. Polityka prywatności

 

§18 1. Jolly Diver wykorzystuje pliki cookies, które mogą zostać zapisane na komputerze użytkownika w celu dostarczenia funkcjonalności i zapewnienia komfortu korzystania z serwisu.

2. Użytkownik może zmieniając ustawienia preferencji używanego oprogramowania przeglądarki internetowej zablokować możliwość zapisywania plików cookies przez Jolly Diver.

3. Zablokowanie plików cookie nie uniemożliwia korzystania z serwisu Jolly Diver, ale może spowodować nieprawidłowości lub ograniczenia dostarczanych funkcjonalności.

 

§19 Jolly Diver informuje, że w związku z korzystaniem z serwisu mogą zostać zapisane na komputerze użytkownika pliki cookies firm trzecich dostarczających wybrane funkcjonalności serwisu.

Pliki cookie mogą zostać zapisane w szczególności przez:

 • facebook.com w celu dostarczenia funkcjonalności związanych z użytkowaniem profilu fanpage.
 • google.com w celu dostarczenia funkcjonalności związanych z:
  • usługą społecznościową google plus,
  • usługą statystyk serwisu google analitycs,
  • usługą odtwarzacza filmów umieszczonych w serwisie YouTube

 

6. Postanowienia końcowe

 

§20 Jolly Diver zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany wymagają opublikowania w serwisie.

 

§21 Jolly Diver zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań celem polubownego zakończenia ewentualnych sporów z Użytkownikami. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd w Warszawie.

 

§22 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili jego opublikowania.


 

 

 

Dane właściciela serwisu: Piotr Dudziak

Adres: 58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 3/3

E-mail: kontakt@jollydiver.com